Home
Vereniging
Bedrijfsuitje/Verhuur
Inschrijven
Activiteitenkalender
Zeist Open Weekend
Nieuws
Jeugdnieuws
Petanque Info
Nieuws in de media
Sponsors
Fotoalbum
Filmpjes
Links
Contact
Documenten
Column
Gastenboek
Website
Image Image Image
   Home arrow Petanque Info arrow Spelregels  
Spelregels
 -------------------------- ALGEMENE REGELS ---------------------------
 Artikel 1 - Spelsamenstelling
 Artikel 2 - Boules diameter, gewicht en eigenschappen
 Artikel 3 - Licenties
 Artikel 4 - Wisselen van boules en breuk van boules of but
 ----------------------------- HET SPEL -------------------------------
 Artikel 5 - Terrein en afmetingen
 Artikel 6 - Start van het spel en werpcirkel
 Artikel 7 - Gooi-afstand en -voorwaarden
 Artikel 8 - Geldigheid van het but
 Artikel 9 - Ongeldigheid van het but
 Artikel 10 - Verwijderen van obstakels
 Artikel 11 - Verplaatsing van het but door natuur, personen of dieren
 Artikel 12 - Verplaatsing van het but naar een ander terrein
 Artikel 13 - Puntentelling als het but uit het spel is
 Artikel 14 - Plaatsing van het but na tussenkomst
 Artikel 15 - Start van een mène nadat het but buiten het toegestane
       		terrein komt
 ------------------------------- BOULES -------------------------------
 Artikel 16 - Werpen van de eerste boule
 Artikel 17 - Gedrag van spelers en toeschouwers tijdens het spel
 Artikel 18 - Boules welke zijn tegengehouden, van richting veranderd of
       		buiten het spel zijn geraakt
 Artikel 19 - Ongeldige boules
 Artikel 20 - Boules welke zijn tegengehouden
 Artikel 21 - Toegestane speeltijd
 Artikel 22 - Verplaatsing van boules door natuur of personen
 Artikel 23 - Spelen van verkeerde boules
 Artikel 24 - Verkeerde plaatsing van boules
 -------------------------- PUNTEN EN METING --------------------------
 Artikel 25 - Wegnemen van boules om te (kunnen) meten
 Artikel 26 - Meting
 Artikel 27 - Verwijderen van de boules na het spel
 Artikel 28 - Verplaatsing van boules of but tijdens de meting
 Artikel 29 - Gelijkwaardige boules
 Artikel 30 - Verwijdering van vuil op de boule vóór meting
 Artikel 31 - Spelonenigheid en protesten
 ----------------------------- DISCIPLINE -----------------------------
 Artikel 32 - Strafpunten voor afwezige ploegen of spelers
 Artikel 33 - Aankomst van afwezige speler
 Artikel 34 - Vervanging van spelers
 Artikel 35 - Slecht weer, onafgemaakte partijen, ontbreken van een speler
 Artikel 36 - Verdeling van prijzen en wangedrag
 Artikel 37 - Wangedrag van een speler
 Artikel 38 - Verplichtingen van de scheidsrechter en gedrag van de toe-
      		schouwers
 Artikel 39 - Samenstelling en taken van de wedstrijdjury
 Kleding van de spelers
 ----------------------------------------------------------------------

 ALGEMENE REGELS
 ARTIKEL 1 - Spelsamenstelling
 Pétanque is een sport tussen twee ploegen van ieder drie spelers
 (tripletten). Bij tripletten beschikt iedere speler over twee boules.
 Ook is toegestaan twee spelers tegen twee spelers (doubletten) en één
 speler tegen één speler (tête à tête).
 Bij doubletten en tête à tête beschikt iedere speler over drie boules.
 Elke andere formule is niet toegestaan.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 2 - Boules diameter, gewicht en eigenschappen
 Pétanque wordt gespeeld met boules welke door de "Fédération Internatio-
 nale de Pétanque et Jeu Provencal" (FIPJP) zijn goedgekeurd en welke
 moeten voldoen aan de volgende eisen:
 a). de boules moeten van metaal zijn;
 b). de boules moeten een diameter hebben van tenminste 7,05 cm en ten
   hoogste 8 cm;
 c). de boules moeten een gewicht hebben van tenminste 650 gram en ten
   hoogste 800 gram.
   Het merk van de fabrikant van de boules en de cijfers die het
   gewicht aangeven, moeten in de boules zijn gegraveerd en steeds
   leesbaar zijn;
 d). de boules mogen niet van lood of zand worden voorzien, noch worden
   getruqueerd in de algemene zin, of enige andere verandering of
   wijziging ondergaan na de machinale bewerking door de fabrikant
   die door de FIPJP is erkend.
   Het is niet toegestaan de boules opnieuw te verhitten om de door
   de fabrikant opgegeven hardheid te wijzigen.
   De naam en voornaam van de speler (of initialen) mogen in de boules
   worden gegraveerd, evenals de verschillende logo's of merken van de
   fabrikant, overeenkomstig de specificatie die ten grondslag ligt aan
   de vervaardiging van de boules.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 2.1
 De speler die zich schuldig maakt aan overtreding van het bepaalde onder
 punt d) van artikel 2, wordt onmiddellijk van de wedstrijd uitgesloten,
 evenals zijn medespeler(s).
 De volgende twee gevallen kunnen zich voordoen:
 1). de zogenaamde "getruqueerde" boules: de speler stelt zich bloot
   aan intrekking van zijn licentie voor een periode zoals voorzien
   in het regelement tuchtrechtspraak en eventueel aan andere sancties,
   die aan de schuldige speler kunnen worden opgelegd door de commissie
   tuchtrechtspraak van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB);
 2). de zogenaamde "nagegloeide" boules: de speler stelt zich bloot aan
   intrekking van zijn licentie voor de duur van 2 jaar en een verbod op
   deelname aan de kwalificatiewedstrijden voor de nationale en
   internationale kampioenschappen voor de duur van 3 tot 5 jaar.
 Indien in één van deze beide gevallen de boules zijn geleend en de
 eigenaar is bekend, zal deze laatste worden bestraft met een schorsing
 van 2 jaar.
 Indien een niet getruqueerde, maar wel versleten of ondeugdelijk
 gefabriceerde boule een controleproef niet met gunstig gevolg doorstaat,
 of niet voldoet aan onder de punten a), b) of c) van artikel 2 genoemde
 eisen, moet de speler de boule vervangen. Hij mag ook de set boules
 vervangen.
 Protesten met betrekking tot het vermelde onder de punten a), b) of c) van
 artikel 2 door de spelers van twee ploegen zijn slechts ontvankelijk voor
 de aanvang van de partij. Derhalve is het in het belang van de spelers
 zich voor de aanvang van de partij ervan te vergewissen, of hun eigen
 boules en die van hun tegenstanders aan de onder de punten a), b) en c)
 van artikel 2 gestelde eisen voldoen.
 Protesten van de spelers met betrekking tot het vermelde onder punt d) van
 artikel 2, zijn ontvankelijk gedurende de gehele partij, maar kunnen
 slechts worden ingediend tussen twee mènes.
 Vanaf de derde mène zal een ongegrond gebleken protest met betrekking
 tot de boules van de tegenstander worden beboet met drie strafpunten die
 bij de score van de tegenstander worden opgeteld.
 Ingeval de boules moesten worden opengemaakt, is de indiener van het
 protest aansprakelijk. Met name is hij gehouden de boules te vervangen of
 te vergoeden indien de boules aan de regels blijken te voldoen.
 In geen geval kan van de indiener betaling van schadevergoeding worden
 geëist.
 De scheidsrechter en de jury kunnen steeds en op elk moment van het spel,
 overgaan tot controle van de boules van een of meer spelers.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 2.2
 Buts zijn uitsluitend van hout. De diameter moet tenminste 25 mm en ten
 hoogste 35 mm zijn.
 Geverfde buts, ongeacht de kleur, zijn toegestaan.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 3 - Licenties
 Voor de aanvang van een wedstrijd moet iedere speler zijn licentie tonen.
 Hij moet de licentie ook kunnen tonen op verzoek van de scheidsrechter,
 of bij aanvang van een partij op verzoek van de tegenstander.
 Elke licentie wordt uitgegeven volgens het administratieve reglement van
 de bond en zal onder meer van een gestempelde foto en de handtekening van
 de houder zijn voorzien.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 4 - Wisselen van boules en breuk van boules of but
 Het is de spelers verboden boules of het but tijdens de partij te vervan-
 gen, behoudens in de volgende gevallen:
 a). de boules of het but zijn onvindbaar. De zoektijd is beperkt tot
   5 minuten;
 b). de boule of het but breekt. Wanneer er geen boules meer te spelen zijn
   komt het grootste stuk in aanmerking voor de puntentelling.
   Indien er nog boules te spelen zijn, dan moet het grootste stuk na de
   meting onmiddellijk worden vervangen door een boule of but van gelijke
   of nagenoeg gelijke diameter. De vervanging van een gebroken boule
   door een gelijke boule, of door een andere set boules, is vanaf de
   volgende mène toegestaan.
                               Inhoudsopgave
 HET SPEL
 ARTIKEL 5 - Terrein en afmetingen
 Pétanque wordt beoefend op alle terreinen. De wedstrijdleiding of de
 scheidsrechter kan de ploegen echter verplichten tegen elkaar uit te komen
 op een afgebakend terrein. Voor de nationale kampioenschappen en
 internationale wedstrijden moeten in dat geval de afgebakende terreinen
 een lengte van tenminste 15 meter en een breedte van tenminste 4 meter
 hebben.
 Wat andere wedstrijden betreft, kan de NJBB toestemming verlenen af te
 wijken van de genoemde afmetingen, met dien verstande dat de afgebakende
 terreinen tenminste een lengte van 12 meter en een breedte van tenminste
 3 meter hebben.
 De partijen worden gespeeld t/m 13 punten met de mogelijkheid om partijen
 in poules en in cadrageronden t/m 11 punten te doen spelen.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 6 - Start van het spel en werpcirkel
 De spelers loten om uit te maken wie van de twee ploegen de keuze van het
 terrein heeft in geval aan hen door de wedstrijdleiding geen terrein werd
 toegewezen en welke ploeg als eerste het but mag uitwerpen.
 Een van de spelers van de ploeg die de loting heeft gewonnen, kiest de
 plaats waar wordt begonnen en trekt een cirkel, zodanig dat de voeten
 van iedere speler geheel binnen de cirkel kunnen worden geplaatst. De
 diameter van de cirkel mag niet kleiner dan 35 cm en niet groter dan
 50 cm zijn.
 De cirkel moet minimaal 1 meter van elk obstakel of van de grens van niet
 toegestaan terrein worden getrokken en bij wedstrijden op een niet
 afgebakend terrein op tenminste 2 meter van elke andere cirkel.
 De voeten behoren zich geheel binnen de cirkel te bevinden, mogen de
 cirkellijn niet raken en mogen de cirkellijn niet overschrijden noch
 geheel van de grond loskomen voordat de gespeelde boule de grond heeft
 geraakt. Geen enkel ander lichaamsdeel mag de grond buiten de cirkel
 raken. Gehandicapten, die de functie van een been missen, mogen bij wijze
 van uitzondering met één voet binnen de cirkel staan.
 Voor spelers in een rolstoel, moet de cirkel zich in het midden van de
 twee wielen bevinden en de voetsteun ter hoogte van de cirkellijn.
 Het uitwerpen van het but door een speler van een ploeg houdt niet in,
 dat hij ook als eerste een boule moet spelen.
 Wanneer een terrein aan twee tegen elkaar uitkomende ploegen is toegewe-
 zen, mogen deze zonder toestemming van de scheidsrechter niet uitwijken
 naar een ander terrein.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 7 - Gooi-afstand en -voorwaarden
 Om geldig te zijn moet het but dat door een speler is geworpen voldoen aan
 de volgende voorwaarden:
 1). de afstand tussen het but en het dichtstbijzijnde deel van de
   cirkellijn moet bedragen:
   a). minimaal 4 en maximaal 8 meter voor pupillen;
   b). minimaal 5 en maximaal 9 meter voor adspiranten;
   c). minimaal 6 en maximaal 10 meter voor junioren en senioren;
 2). de cirkel moet zich op een afstand van minimaal 1 meter van elk
   obstakel en van de grens van een niet toegestaan terrein bevinden;
 3). het but moet op een afstand van minimaal 1 meter van elk obstakel en
   van de dichtstbijzijnde grens van een niet toegestaan terrein liggen;
 4). het but moet zichtbaar zijn voor de speler, die geheel rechtop staat,
   met de voeten geheel binnen de rand van de cirkel. In geval van
   onenigheid op dit punt beslist de scheidsrechter of het but zichtbaar
   is. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.
 In de volgende mène wordt het but geworpen vanuit een cirkel die getrokken
 is rondom het punt waar het but in de vorige mène lag, behalve in de
 volgende gevallen:
 a). Wanneer de cirkel dan op een afstand van minder dan 1 meter van een
   obstakel of de grens van een niet toegestaan terrein zou liggen;
 b). wanneer het but niet op alle reglementaire afstanden zou kunnen worden
   geworpen.
 In het eerste geval trekt de speler de cirkel op de reglementaire afstand
 van het obstakel of van het niet toegestane terrein.
 In het tweede geval mag de speler in de lijn, waarin de cirkel en het but
 zich bevonden zover achteruit gaan totdat hij het but op de maximaal
 toegestane afstand kan uitwerpen. Dit mag alleen, als het but in geen
 enkele richting op de reglementair toegestane afstand kan worden geworpen.
 Wanneer na drie achtereenvolgende worpen door dezelfde ploeg het but niet
 volgens de hiervoor gestelde voorwaarden reglementair is geworpen, komt
 het toe aan de tegenstander die eveneens over drie pogingen beschikt en
 die overeenkomstig de in de vorige alinea gestelde voorwaarden de cirkel
 naar achteren mag verplaatsen. Indien deze ploeg niet slaagt in haar drie
 worpen dan mag de cirkel niet meer van plaats worden veranderd.
 In elk geval behoudt de ploeg die het but na de eerste drie worpen heeft
 verloren, het recht om als eerste een boule te spelen.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 8 - Geldigheid van het but
 Als het but bij het uitwerpen wordt tegengehouden door de scheidsrechter,
 een speler, een toeschouwer, een dier of een bewegend voorwerp is het niet
 geldig. Het but moet opnieuw worden geworpen, zonder dat deze worp meetelt
 als één van de drie worpen waarop de ploeg of de speler recht heeft.
 Indien na het uitwerpen van het but de eerste boule is gespeeld, heeft de
 tegenstander nog het recht de reglementaire ligging van het but te
 betwisten. Indien het bezwaar als geldig wordt erkend, wordt het but
 opnieuw geworpen en de boule opnieuw gespeeld.
 Wanneer de tegenstander eveneens een boule heeft gespeeld, wordt het but
 definitief als geldig beschouwd en is geen enkel protest meer toegestaan.
 Om het but opnieuw uit te werpen moeten de beide ploegen het eens zijn
 dat de worp ongeldig was, of dat de scheidsrechter daartoe besliste. Het
 is dan onmogelijk om terug te komen op de voorgaande worp.
 Indien een ploeg anders handelt, verliest deze ploeg het recht om het but
 uit te werpen.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 9 - Ongeldigheid van het but
 Het but is ongeldig in de volgende zes gevallen:
 1). wanneer het but, na het uitwerpen, zich niet bevindt binnen de gestel-
   de grenzen overeenkomstig artikel 7;
 2). wanneer het but tijdens een mène wordt verplaatst naar een niet
   toegestaan terrein, zelfs als het but terugkomt op toegestaan terrein.
   Het but op de grens van een toegestaan terrein is geldig. Het is
   ongeldig nadat het in zijn geheel de grens van het toegestane terrein
   of de verlieslijn is gepasseerd, dit betekent dat het zich recht van
   boven gezien geheel op niet toegestaan terrein bevindt.
   Een plas water waarop het but vrij drijft, wordt als niet toegestaan
   terrein beschouwd;
 3). wanneer het but dat zich op het toegestaan terrein bevindt zodanig is
   verplaatst, dat het volgens de regels van artikel 7 niet
   meer zichtbaar is voor de speler vanuit de cirkel. Echter een but dat
   achter een boule schuilgaat, is niet ongeldig. De scheidsrechter is
   bevoegd een boule tijdelijk weg te nemen om te constateren of het but
   zichtbaar is;
 4). wanneer het but wordt verplaatst op meer dan 20 meter of minder dan
   3 meter van de cirkel;
 5). wanneer het verplaatste but onvindbaar is. De zoektijd is beperkt tot
   5 minuten;
 6). wanneer er zich een niet toegestaan terrein bevindt tussen het but en
   de cirkel.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 10 - Verwijderen van obstakels
 Het is de spelers ten strengste verboden welk obstakel dan ook op het
 terrein (stenen, zand, bladeren enz.) te verwijderen, te verplaatsen, te
 verbrijzelen of in de grond te drukken. Het is aan de speler die het but
 gaat uitwerpen toegestaan maximaal drie maal met zijn boule de donnée te
 onderzoeken. De speler die zich gereed maakt om te gaan spelen of één van
 zijn medespelers mag de inslag, welke door de laatst gespeelde boule werd
 gemaakt, dichtmaken.
 Voor het niet in acht nemen van de in dit artikel gegeven regels kunnen de
 spelers de volgende sancties worden opgelegd:
 1). een waarschuwing;
 2). een ongeldigheidsverklaring van de gespeelde of de te spelen boule;
 3). een diskwalificatie van de schuldige ploeg;
 4). een diskwalificatie van de beide ploegen in geval van oogluikend
   toestaan.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 11 - Verplaatsing van het but door natuur, personen of dieren
 Indien tijdens een mène het but onverwacht wordt bedekt door een boomblad
 of een stuk papier worden deze voorwerpen verwijderd.
 Indien het but dat stilligt in beweging komt, bijvoorbeeld als gevolg van
 de wind of de helling van het terrein, wordt het but op zijn oorspronke-
 lijke plaats teruggelegd, onder voorwaarde dat het was gemarkeerd.
 Indien het but per ongeluk wordt verplaatst door de scheidsrechter, een
 speler, een toeschouwer, een boule of een but uit een ander spel, een dier
 of een bewegend voorwerp, wordt het but eveneens op zijn oorspronkelijke
 plaats teruggelegd.
 Om elke onenigheid te vermijden, behoren de spelers het but te markeren.
 Geen enkel protest wordt toegestaan dat betrekking heeft op de boules of
 het but welke niet zijn gemarkeerd.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 12 - Verplaatsing van het but naar een ander terrein
 Als het but tijdens een mène naar een ander speelterrein wordt verplaatst,
 afgebakend of niet, is het but geldig onder voorbehoud van de in artikel 9
 gestelde regels.
 De spelers die dit but gebruiken behoren zonodig het einde van de mène,
 die door de spelers op het andere speelterrein is begonnen, af te wachten
 alvorens de eigen mène af te maken.
 De spelers op wie dit van toepassing is, behoren het nodige geduld en
 beleefdheid te betrachten.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 13 - Puntentelling als het but uit het spel is
 Wanneer het but tijdens een mène ongeldig wordt, doen zich drie mogelijk-
 heden voor:
 a). beide ploegen hebben nog boules te spelen. De mène is ongeldig;
 b). slechts één ploeg heeft nog boules te spelen. Deze ploeg krijgt
   evenveel punten als het aantal nog te spelen boules;
 c). beide ploegen hebben geen boules meer te spelen. De mène is ongeldig.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 14 - Plaatsing van het but na tussenkomst
 1). Wanneer het but door een boule is geraakt en wordt tegengehouden door
   een toeschouwer of door de scheidsrechter behoudt het zijn plaats.
 2). Indien het but door een boule is geraakt en wordt tegengehouden door
   een speler dan heeft de tegenstander van degene die het heeft tegenge-
   houden de keuze uit:
   a). het but laten liggen op zijn nieuwe plaats;
   b). het but terugleggen op zijn oorspronkelijke plaats;
   c). het but leggen in het verlengde van de lijn, die de oorspronke-
     lijke plaats van het but verbindt met de plaats waar het zich
     bevindt,maar alleen op toegestaan terrein en op zodanige wijze
     dat de mène kan worden vervolgd.
   Het vermelde onder de punten b) en c) mag alleen worden toegepast, als
   het but tevoren was gemarkeerd. Zo niet, dan behoudt het zijn nieuwe
   plaats.
   Wanneer het but op niet toegestaan terrein komt, om daarna uiteinde-
   lijk terug te komen op het speelterrein, is het gestelde in artikel 13
   van toepassing.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 15 - Start van een mène nadat het but buiten het toegestane
       terrein komt
 Wanneer het but tijdens een mène buiten het aangewezen terrein wordt
 verplaatst, wordt het in de volgende mène geworpen vanaf de plaats, waar
 het zich bevond, voordat het werd verplaatst, onder voorbehoud van de in
 artikel 7 gestelde regels:
 a). de cirkel kan worden getrokken op een afstand van 1 meter van elk
   obstakel en van de grens van een niet toegestaan terrein;
 b). het but op een reglementaire afstand kan worden geworpen.
 BOULES
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 16 - Werpen van de eerste boule
 De eerste boule van een mène wordt gespeeld door een speler van de ploeg
 die de loting of de vorige mène heeft gewonnen.
 De speler mag van geen enkel voorwerp gebruik maken of op de grond een
 streep zetten om de plaatst aan te duiden waar hij zijn boule wil werpen
 of zijn donnée aan te duiden. Wanneer een speler zijn laatste boule
 speelt, is het niet toegestaan een extra boule in de andere hand te hou-
 den.
 Het is niet toegestaan het but of de boule vochtig te maken.
 Indien de eerste gespeelde boule zich op niet toegestaan terrein bevindt,
 moet de tegenstander de volgende boule spelen. Wanneer ook deze uit gaat
 moet er beurtelings worden gespeeld totdat er een boule op toegestaan
 terrein ligt.
 Wanneer geen enkele boule meer op toegestaan terrein ligt ingevolge van
 een geschoten of geplaatste boule is het gestelde in artikel 29 van
 toepassing.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 17 - Gedrag van spelers en toeschouwers tijdens het spel
 Gedurende de reglementaire tijd die de speler heeft om een boule te spelen
 behoren de toeschouwers en de spelers de grootst mogelijke stilte in acht
 te nemen.
 De tegenstanders mogen niet lopen, geen gebaren maken, of iets anders doen
 wat de speler zou kunnen storen. Alleen zijn medespelers mogen zich ophou-
 den tussen het but en de cirkel.
 De tegenstanders moeten zich ophouden voorbij het but of achter de speler
 en in beide gevallen houden zij een afstand van tenminste 2 meter
 zijwaarts van het but of de speler.
 De spelers die deze regels niet in acht nemen kunnen van de wedstrijd wor-
 den uitgesloten, indien zij na een waarschuwing van de scheidsrechter, in
 hun gedrag volharden.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 18 - Boules welke zijn tegengehouden, van richting
       veranderd of buiten het spel zijn geraakt
 Een gespeelde boule mag niet opnieuw worden gespeeld. De boules echter
 die op hun weg tussen de cirkel en het but onopzettelijk worden tegen-
 gehouden of uit hun koers worden gebracht door een boule of een but uit
 een ander spel, door een dier, of door een bewegend voorwerp, alsmede in
 het geval voorzien in artikel 8, tweede alinea, moeten opnieuw
 worden gespeeld.
 Niemand mag bij wijze van proef zijn boule in het spel werpen.
 Wanneer de terreinen door de wedstrijdleiding zijn afgebakend, moet het
 but worden geworpen op het terrein dat aan de ploegen is toegewezen.
 De boules en het but die tijdens een mène buiten het afgebakende terrein
 komen blijven geldig, behalve in de in artikel 9 en artikel 19 genoemde
 regels. In de volgende mène vervolgen de ploegen het spel op het terrein
 dat hen is toegewezen.
 Wanneer de terreinen van een afzetting zijn voorzien - dit geldt alleen
 voor erespeelterreinen - moet de afzetting zich bevinden op een afstand
 van minimaal 30 cm achter de verlieslijn. De verlieslijn mag de terreinen
 omgeven op een afstand van maximaal 4 meter.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 19 - Ongeldige boules
 Een boule is ongeldig zodra hij op niet toegestaan terrein komt. De boule
 is pas ongeldig nadat het in zijn geheel de grens van het toegestane ter-
 rein of de verlieslijn is gepasseerd, dit betekent dat deze zich recht van
 boven gezien geheel op het niet toegestaan terrein bevindt.
 Indien de boule vervolgens op het toegestane terrein terugkomt, hetzij
 door de helling van het terrein, hetzij dat hij via een bewegend of vast
 obstakel wordt teruggekaatst, moet hij onmiddelijk uit het spel worden
 genomen. Alles wat de boule bij zijn terugkomst op het speelterrein heeft
 verplaatst, moet op zijn plaats worden teruggelegd.
 Een ongeldige boule moet onmiddellijk uit het spel worden genomen. Wanneer
 dit niet onmiddellijk gebeurt, wordt de boule als geldig beschouwd zodra
 een volgende boule is gespeeld.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 20 - Boules welke zijn tegengehouden
 Een gespeelde boule die is tegengehouden door een toeschouwer of door de
 scheidsrechter, behoudt zijn plaats waar hij tot stilstand is gekomen.
 Een gespeelde boule die is tegengehouden door een speler van de ploeg
 aan wie de boule toebehoort, is ongeldig.
 Een geplaatste boule die is tegengehouden door een tegenstander, mag
 naar keuze van de speler opnieuw worden gespeeld of blijven liggen op
 de plaats waar hij tot stilstand is gekomen.
 Wanneer een geschoten boule of geraakte boule wordt tegengehouden door
 een speler, mag de tegenstander van degene die de fout heeft gemaakt:
 a). de boule laten liggen op de plaats waar hij tot stilstand is gekomen;
 b). het object (boule of but) dat werd geraakt in het verlengde leggen
   van de lijn die de oorspronkelijke plaats van het object verbindt
   met de plaats waar het zich bevindt, maar alleen op een bespeelbaar
   terrein en onder voorwaarde dat het object was gemarkeerd.
 De speler die opzettelijk een boule tot stilstand brengt wordt evenals
 zijn medespeler(s) ten aanzien van de partij waarin het gebeurde, on-
 middelijk gediskwalificeerd.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 21 - Toegestane speeltijd
 Zodra het but is geworpen, heeft iedere speler maximaal 1 minuut om zijn
 boule te spelen.
 De tijd gaat in, zodra het but of een gespeelde boule stilligt en wanneer
 er moet worden gemeten, zodra de meting is verricht.
 Dezelfde regels gelden met betrekking tot het uitwerpen van het but na
 elke mène.
 De speler die zich hieraan niet houdt, kan met de in artikel 10 genoemde
 sancties worden bestraft.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 22 - Verplaatsing van boules door natuur of personen
 Wanneer een stilliggende boule in beweging komt, bijvoorbeeld als gevolg
 van de wind of de helling van het terrein, wordt de boule op zijn plaats
 teruggelegd. Hetzelfde gebeurt met een boule die per ongeluk wordt ver-
 plaatst door een speler, een scheidsrechter, een toeschouwer, een dier
 of door een bewegend voorwerp.
 Om onenigheid te vermijden, moeten de spelers de boules en het but marke-
 ren. Een protest dat betrekking heeft op een niet gemarkeerde boule of but
 zal niet worden gehonoreerd en de scheidsrechter zal slechts een uitspraak
 doen op grond van de feitelijke ligging van de boules en van het but op
 het terrein.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 23 - Spelen van verkeerde boules
 De speler die met een andere boule speelt dan de zijne, krijgt een waar-
 schuwing. De gespeelde boule is niettemin geldig maar hij moet onmiddel-
 lijk, eventueel na meting ervan, worden vervangen.
 Wanneer er tijdens een partij sprake is van herhaling, dan wordt de boule
 van de schuldige speler ongeldig verklaard en wordt alles dat door deze
 boule is verplaatst, op zijn plaats teruggelegd.
 Voordat een speler zijn boule speelt, moet de speler hem ontdoen van elk
 spoor van modder of wat er ook aankleeft, dit op straffe van toepassing
 van de in artikel 10 genoemde sancties.
 Het is de spelers niet toegestaan de gespeelde boules op te rapen vóór
 het einde van de mène.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 24 - Verkeerde plaatsing van boules
 Een niet reglementair gespeelde boule is ongeldig en alles wat door de
 boule op zijn weg is verplaatst, moet op zijn oorspronkelijke plaats wor-
 den teruggelegd. Hetzelfde geldt voor een boule die vanuit een andere
 cirkel is gespeeld dan die van waaruit het but is geworpen.
 De tegenstander heeft echter steeds het recht de voordeelregel toe te
 passen en deze boule geldig te verklaren. In dit geval is de geplaatste
 of geschoten boule geldig en blijft alles dat de boule heeft verplaatst,
 op de nieuwe plaats liggen.
 De ploeg die het but gaat uitwerpen moet alle cirkels in de nabijheid van
 de cirkel vanwaar hij gaat uitwerpen uitwissen.
                               Inhoudsopgave
 PUNTEN EN METING
 ARTIKEL 25 - Wegnemen van boules om te (kunnen) meten
 De boules en obstakels die zich bevinden tussen het but en de te meten
 boules, mogen om de meting te kunnen verrichten tijdelijk van hun plaats
 worden weggenomen, nadat deze zijn gemarkeerd. Na de meting worden de
 boules en obstakels weer op hun plaats teruggelegd. Indien obstakels niet
 kunnen worden weggenomen, kan met behulp van een passer worden gemeten.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 26 - Meting
 De taak om te meten berust op de speler die het laatst een boule heeft
 gespeeld of op één van zijn medespelers. De tegenstanders hebben steeds
 het recht om opnieuw te meten. Ongeacht de positie van de te meten boules
 en het moment in de mène, kan de scheidsrechter worden geraadpleegd.
 Tegen de uitspraak van de scheidsrechter is geen beroep mogelijk.
 Iedere ploeg moet het juiste meetgereedschap bezitten om de metingen te
 kunnen uitvoeren. Het is niet toegestaan de metingen uit te voeren met
 behulp van de voeten. De spelers die deze regel niet in acht nemen kun-
 nen van de wedstrijd worden uitgesloten, als zij na een waarschuwing van
 de scheidsrechter, in hun gedrag volharden.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 27 - Verwijderen van de boules na het spel
 Een boule die aan het einde van de mène wordt opgeraapt, voordat de pun-
 tentelling heeft plaatsgevonden, is ongeldig wanneer de boule niet was
 gemarkeerd. Hiertegen kan geen protest worden ingediend.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 28 - Verplaatsing van boules of but tijdens de meting
 Het punt is verloren voor een ploeg indien een van de spelers die de
 meting verricht, het but of een van de betwiste boules verplaatst.
 Indien de scheidsrechter bij de meting het but of de boule beweegt of
 verplaatst en na de nieuwe meting blijkt, dat de boule die aanvankelijk
 werd geacht op punt te liggen nog steeds op punt ligt, dan doet de
 scheidsrechter in alle rechtvaardigheid een uitspraak.
 Hetzelfde gebeurt in het veronderstelde geval waarin na een nieuwe me-
 ting blijkt dat de boule die aanvankelijk geacht werd op punt te liggen,
 niet meer op punt ligt.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 29 - Gelijkwaardige boules
 Wanneer twee boules die elk aan een ploeg toebehoren, op gelijke afstand
 van het but liggen, of het but raken en er zijn geen boules meer te spelen
 dan is de mène onbeslist en het but blijft aan de ploeg die de voorafgaan-
 de mène heeft gewonnen.
 Wanneer slechts één ploeg nog over één of meer boules beschikt, dan wordt
 er doorgespeeld en tellen de boules die tenslotte dichter bij het but
 liggen dan de dichtsbij liggende boule van de tegenstander als punt.
 Indien de beide ploegen over één of meer boules beschikken, speelt de
 ploeg die het laatst heeft gespeeld opnieuw, daarna moet er beurtelings
 worden gespeeld totdat het punt door een ploeg is gewonnen. Wanneer er
 één ploeg overblijft die nog over boules beschikt, dan is het bepaalde in
 de tweede alinea van toepassing.
 Indien aan het eind van de mène geen enkele boule op toegestaan terrein
 ligt is de mène ongeldig.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 30 - Verwijdering van vuil op de boule vóór meting
 Alles wat aan de boule of het but kleeft, moet vóór de meting worden
 verwijderd.
 ARTIKEL 31 - Spelonenigheid en protesten
 Om ontvankelijk te zijn moet een protest bij de scheidsrechter worden in-
 gediend. Wanneer een protest wordt ingediend, nadat het resultaat van een
 partij vaststaat, wordt het niet meer in overweging genomen.
 Iedere ploeg is verantwoordelijk voor het toezicht op de tegenstander
 (licenties, categorie, speelterrein, boules, enz.).
                               Inhoudsopgave
 DISCIPLINE
 ARTIKEL 32 - Strafpunten voor afwezige ploegen of spelers
 De spelers behoren bij de wedstrijdtafel aanwezig te zijn, wanneer de lo-
 ting voor de ontmoetingen en de bekendmaking van de uitslag hiervan
 plaatsvindt. De ploeg die een kwartier na het bekendmaken van de uitslag
 van de loting niet op het speelterrein aanwezig is, krijgt een strafpunt
 dat ten gunste van de tegenstander komt.
 Na het verstrijken van dit kwartier komt, voor elke 5 minuten afwezigheid,
 er een strafpunt bij.
 Dezelfde sancties zijn van toepassing tijdens het verdere verloop van de
 wedstrijd, na elke loting en in het geval van hervatting van de partijen
 als deze, om welke reden dan ook, onderbroken zijn geweest.
 De ploeg die binnen een uur na de bekendmaking van de loting nog niet op
 het speelterrein aanwezig is, wordt wegens niet opkomen tot verliezer
 verklaard.
 Een onvolledige ploeg heeft het recht de partij te beginnen zonder op de
 afwezige speler te wachten, maar beschikt niet over zijn boules.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 33 - Aankomst van afwezige speler
 Indien de afwezige speler zich komt melden, nadat de eerste mène is begon-
 nen mag hij aan deze mène niet meer deelnemen. De speler wordt pas bij de
 volgende mène tot het spel toegelaten.
 Meldt de speler die afwezig was zich later dan 1 uur na aanvang van de
 partij, dan verliest hij het recht aan deze partij deel te nemen.
 Indien zijn medespeler(s) deze partij wint(winnen), mag hij aan de vol-
 gende partij deelnemen, indien de ploeg mede onder zijn naam is inge-
 schreven.
 Indien de wedstrijd in poules wordt gespeeld, dan mag de speler aan de
 tweede partij deelnemen, ongeacht het resultaat van de eerste partij.
 Een mène wordt geacht te zijn begonnen, wanneer het but op reglementaire
 wijze op het speelterrein is geworpen.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 34 - Vervanging van spelers
 Vervanging van één speler in doubletten of één of twee spelers in triplet-
 ten is slechts toegestaan, zolang de wedstrijd nog niet is begonnen (door
 middel van een fluitsignaal of aankondiging) en op voorwaarde dat de ver-
 vanger(s) niet waren ingeschreven voor de wedstrijd in een andere ploeg.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 35 - Slecht weer, onafgemaakte partijen, ontbreken van een
       speler
 In geval van regen moet elke mène die aan de gang is, worden voltooid,
 tenzij de scheidsrechter, die in deze alleen bevoegd is anders beslist.
 De scheidsrechter met de jury zijn bevoegd te beslissen over een onder-
 breking of de annulering van een mène in geval van overmacht.
 Wanneer na de aankondiging van een nieuwe fase in de wedstrijd (2e, 3e
 ronde, enz.) bepaalde partijen nog niet zijn voltooid, kan de scheids-
 rechter, na raadpleging van de wedstrijdleiding, alle maatregelen of be-
 sluiten nemen die hij nodig acht voor een goed verloop van de wedstrijd.
 Een speler mag zich niet van een aan de gang zijnde partij verwijderen of
 het speelterrein verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter. Mocht
 dit toch gebeuren, zonder dat toestemming is verleend, dan worden de re-
 gels van artikel 32 en artikel 33 toegepast.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 36 - Verdeling van prijzen en wangedrag
 Verdeling van de prijzen en de beloningen is ten strengste verboden.
 Wanneer ploegen tijdens het spelen van finale-partijen of andere partijen
 blijk geven van gebrek aan sportiviteit en aan respect tegenover het pu-
 bliek, de wedstrijdleiding of de scheidsrechter, zullen zij van de wed-
 strijd worden uitgesloten. Deze uitsluiting kan tot gevolg hebben dat
 eventueel behaalde resultaten niet geldig worden verklaard, alsmede toe-
 passing van de in artikel 37 gestelde sancties.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 37 - Wangedrag van een speler
 De speler die zich schuldig maakt aan incorrect gedrag of, reden te meer,
 aan geweld jegens een wedstrijdleider, een scheidsrechter, een andere spe-
 ler of een toeschouwer, kan afhankelijk van de ernst van de overtreding
 met één of meer van de hieronder genoemde sancties worden bestraft:
 1). uitsluiting van de wedstrijd;
 2). intrekking van de licentie;
 3). inbeslagname van of verplichting tot teruggave van de prijzen en be-
   loningen.
 De sanctie die ten aanzien van de schuldige speler wordt genomen, kunnen
 ook worden toegepast op zijn medespeler(s).
 De onder de punten 1) en 2) genoemde sancties worden opgelegd door de
 scheidsrechter.
 De onder punt 3) genoemde sanctie wordt toegepast door de wedstrijdlei-
 ding. De wedstrijdleiding moet binnen 48 uur de inbeslaggenomen prijzen
 en beloningen, tezamen met haar verslag, doen toekomen aan de bondsin-
 stantie die over de bestemming ervan beslist.
 In elk geval beslist in laatste instantie het bondsbestuur.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 38 - Verplichtingen van de scheidsrechter en gedrag van de
       toeschouwers
 De scheidsrechters die zijn aangewezen voor het leiden van de wedstrijden
 zijn belast met het toezicht op de strikte toepassing van het spelregle-
 ment en de administratieve reglementen die deze completeren. De scheids-
 rechters hebben de bevoegdheid om iedere speler of iedere ploeg die zou
 weigeren zich bij hun beslissing neer te leggen, van deelname aan de wed-
 strijd uit te sluiten.
 Toeschouwers met een licentie of de geschorsten die door hun gedrag de
 oorzaak zouden zijn van ongeregeldheden op het speelterrein, zullen door
 de scheidsrechter worden gerapporteerd aan de daartoe aangewezen bonds-
 instantie. Deze bondsinstantie zal de zaak van de overtreder(s) aanhangig
 maken bij de commissie tuchtrechtspraak. Deze commissie zal de schuldi-
 ge(n) oproepen en uitspraak doen over de te nemen sancties.
                               Inhoudsopgave
 ARTIKEL 39 - Samenstelling en taken van de wedstrijdjury
 Gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, worden onderworpen aan het
 oordeel van de scheidsrechter die hierover kan beraadslagen met de jury.
 Deze jury bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Tegen de
 op grond van dit artikel genomen beslissingen door de jury is geen beroep
 mogelijk. Als de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de jury
 doorslaggevend
                               Inhoudsopgave
 Kleding van de spelers
 Correcte kleding is voor iedere speler vereist (ontbloot bovenlichaam of
 blote voeten zijn niet toegestaan). Een speler die deze regels niet na-
 komt wordt, na een waarschuwing van de scheidsrechter, van deelneming aan
 de wedstrijd uitgesloten.
                               Inhoudsopgave
 N.B. Het huidige reglement is goedgekeurd door het Internationale Congres
 te Brussel op 21 september 1995
 Internationaal Spelreglement Pétanque van de FIPJP mede uitgegeven door de
 NJBB, 1 juni 1996.
 
Actueel
21-01-2018   11.00 uur
Gehaktballentoernooi voor sextetten
23-01-2018   13.30 uur
MĂȘlee leden
23-01-2018   19.30 uur
Open super melee
25-01-2018   13.30 uur
Open hussel
27-01-2018   12.00 uur
NPC
30-01-2018   13.30 uur
Laddercompetitie
30-01-2018   19.30 uur
Open super melee
colofon | copyright